• Bài giảng Kế toán máy: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 2 Hệ thống thông tin kế toán, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin kế toán; Chứng từ trùng và vấn đề khử trùng khi làm kế toán bằng máy; Quy trình áp dụng kế toán máy.

   24 p ductri 25/04/2014 365 2

 • Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 1 Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp, cấu trúc nội dung chương học này gồm: Thông tin kế toán và các quyết định; Hệ thống thông tin kế toán; Tổng quan về quy trình xử lý nghiệp vụ kế toán.

   44 p ductri 25/04/2014 465 1

 • Bài giảng Kế toán máy: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 3 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting; Phân hệ hệ thống; phân hệ kế toán tổng hợp; Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả; Phân hệ kế toán vốn bằng tiền; Phân hệ...

   58 p ductri 25/04/2014 346 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số