• Truyền năng lượng cộng hưởng gần một khối trụ điện môi

    Truyền năng lượng cộng hưởng gần một khối trụ điện môi

    Trong bài viết này, tác giả xem xét hiện tượng truyền năng lượng cộng hưởng giữa hai phân tử trong sự hiện diện của khối trụ điện môi. Kết quả số cho thấy tốc độ truyền năng lượng có thể tăng hoặc giảm nhiều bậc do ảnh hưởng của khối trụ. Hấp thụ vật chất có xu hướng làm giảm độ truyền năng lượng cộng hưởng, đặc biệt ở...

     8 p ductri 24/02/2016 365 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ductri