Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 3: Mạch từ – Hỗ cảm – Máy biến áp

Nội dung bài giảng trình bày về mạch từ tĩnh, hỗ cảm, máy biến áp, máy biến áp lý tưởng. Trong mỗi phần có các bài tập tại lớp và lời giải chi tiết. Tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.