Bài giảng môn Thiết kế và tổ chức Tour du lịch

Là việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu
thị trường, thiết lập các chương trình du lịch
trọn gói hay từng phần, quảng cáo và bán các
chương trình này trực tiếp hay gián tiếp qua các
trung gian hay văn phòng đại diện, tổ chức thực
hiện chương trình và hướng dẫn du lịch. Các
DNLH đương nhiên được phép tổ chức mạng
lưới đại lý lữ hành.