Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo ôn thi Quản trị doanh nghiệp dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.Câu : Hội đồng thành viên của công ty TNHH có các quyền, và nhiệm vụ
sau đây.
Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, phương thức huy động vốn
phương thức đầu tư và dự án đầu tư