Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn

Tài liệu cung cấo kiến thức tổng hợp như: Công nghệ sinh học bảo vệ, phát triển gen quý hiếm và đa dạng sinh vật, Công nghệ sinh học bảo vệ môi trường và chông ô nhiễm môi trường,Công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp Công nghệ sinh học trong cải tạo giống cây trồng Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi
,Công nghệ sinh học trong sản xuất lương thực, thực phẩm Công nghệ sinh học chế biến rau quả, Công nghệ sinh học trong sản xuất các kháng sinh và các chế phẩm dùng trong nông nghiệp