Ebook Đảm bảo chất lượng dược phẩm - Thực hành tốt sản xuất thuốc và thanh tra: Phần 1

Cuốn sách "Đảm bảo chất lượng dược phẩm - Thực hành tốt sản xuất thuốc và thanh tra" được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng với phần I và phần II của cuốn sách. Phần I giới thiệu đến bạn đọc nội dung về WHO-GMP nguyên tắc cơ bản của dược phẩm, cụ thể về: Đảm bảo chất lượng, thực hành tốt sản xuất, vệ sinh và điều kiện vệ sinh, thẩm định, sản xuất,tự thanh tra và thanh tra chất lượng,... và các nội dung khác. Phần II giới thiệu nội dung về WHO-GMP nguyên liệu ban đầu, cụ thể là hoạt chất và tá dược.