Ebook Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU: Phần 1 - NXB Tài chính

Ebook "Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU" được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây giới thiệu về mục đích khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU, thông tin nhận dạng doanh nghiệp, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, môi trường cạnh tranh,... Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần đầu tài liệu.