Ebook Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU: Phần 2 - NXB Tài chính

Tiếp nối phần 1, phần 2 Ebook "Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU" trình bày phần phụ lục - Phiếu khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU, danh mục các bảng và danh mục các hình. Mời bạn tham khảo nội dung hai phần tài liệu.