Ebook Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Cuốn sách "Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam" giới thiệu đến bạn đọc nội dung về năng lượng tái tạo - năng lượng sóng, cơ sở lý thuyết về tiềm năng năng lượng sóng, các phương pháp khai thác năng lượng sóng ,... và các nội dung khác. Cuốn sách gồm 5 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương I và chương II về tình hình nghiên cứu khai thác các dạng năng lượng tái tạo - năng lượng sóng và lý thuyết cơ bản về trường sóng vùng biển sâu và ven bờ.