Ebook Nội soi trong phụ khoa: Phần 1 - NXB Y học

Ebook Nội soi trong phụ khoa được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày về lịch sử phát triển nội soi và triển vọng, tổ chức phòng mổ nội soi, trang thiết bị, dụng cụ nội soi, kỹ thuật cơ bản trong nội soi ổ bụng,... Mời bạn đọc tham khảo.