Ebook Thiên tai ven biển và cách phòng chống: Phần 1 - Vũ Như Hoán

Ebook Thiên tai ven biển và cách phòng chống có nội dung trình bày thiên tai ở ven biển Việt Nam như bão ở ven biển Việt Nam, diễn biến nước dâng do bão ven biển Việt Nam.