Giáo trình Khung đào tạo an toàn lao động - Vệ sinh lao động trong ngành xây dựng: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình Khung đào tạo an toàn lao động - Vệ sinh lao động trong ngành xây dựng: cung cấp cho người học nội dung của phần 1 và phần 2 bao gồm: Những vấn đề chung và hệ thống văn bản pháp luật về bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn lao động trong ngành xây dựng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Ngành Xây dựng và những ai quan tâm đến vấn đề này dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.