Quản trị công nghệ


• Công nghệ là một cái gì đó phức tạp (kính thiên văn Hubble, thực tế ảo) • Công nghệ là hiện đại (dép đi trên bãi biển có chíp intel) • Công nghệ là một cái gì đó sản xuất ra các sản phẩm cao siêu, tinh vi (Post-it của 3M, bi viết) • Công nghệ là điều chưa biết (công thức Coca-cola) • Công nghệ là quá trình công nghệ cao sản xuất ra các sản phẩm công nghệ cao (computer và chip) • Công nghệ cao là cái gì đó làm tăng năng lực và tính sáng tạo của con người (kéo dài ttuổi thọ, vô sinh) • Công nghệ là những thứ nguy hiểm và phá hoại (vũ khí hóa học, hạt nhân)