Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học

Giúp học viên nắm được kiến thức cơ bản về các đặc điểm sinh học và ứng dụng của các đối tượng vi nấm (microfungi), các qui trình công nghệ sản xuất các chế phẩm vi nấm để ứng dụng vào đời sống.