Bài giảng môn học Tải trọng và tác động: Chương 1 - Trần Trung Dũng

Bài giảng môn học "Tải trọng và tác động - Chương 1: Khái niệm chung về tải trọng và tác động" cung cấp cho người học các kiến thức: tải trọng, phân loại tải trọng, tác động, tải trọng và tác động theo TCVN 2737-1995. Mời các bạn cùng tham khảo.