Ebook Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh Gout: Phần 1 - Hương Gianngười g

Ebook Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh Gout được biên soạn nhằm đưa ra các thực đơn dinh dưỡng và kiến thức cần thiết cho bệnh Gout. Phần 1 sau đây trình bày các kiến thức cơ bản cần nắm mà một số thực đơn dinh dưỡng cần thiết.