QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG

Quy trình điều dưỡng đã được chính thức hoá và là cơ sở thực hành cho điều dưỡng. Hội điều dưỡng Mỹ đã sử dụng quy trình điều dưỡng như là một chỉ dẫn để xây dựng tiêu chuẩn thực hành cho diều dưỡng. Quy trình điều dưỡng là khoa học điều dưỡng dựa trên cơ sở hiểu biết rộng về lý thuyết và là phương pháp áp dụng lý thuyết vào thục hành điều dưỡng. Quy trình điều dưỡng gồm 5 bước: Đánh giá, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch chăm sóc và lượng...