Chương 5: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG TRỒNG TRỌT

Nuôi cấy mô, tế bào thực vật là khái niệm chung cho
tất cả các phương pháp nuôi cấy các nguyên liệu (tế bào,
mô, phôi) trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo trong điều
kiện vô trùng
Nuôi cấy mô, tế bào gồm nuôi cấy cây non, cây
trưởng thành, nuôi cấy các bộ phận cơ quan như rễ, thân,
lá, hoa, bao phấn, noãn chưa thụ tinh,… nuôi cấy phôi, nuôi
cấy mô sẹo, nuôi cấy tế bào đơn bội và nuôi cấy tế bào
trần.